Quickwins Binnenvaart Fryslân

In opdracht van provincie Fryslân levert Buro Kompaan de projectmatige onderbouwing en bestuurlijk draagvlak voor verwerving van Rijkssubsidies voor (natte) infrastructuurprojecten in de provincie. Onderbouwing van projecten, kosten-batenanalyses en projectplanning zijn belangrijke aspecten in het kader van landelijke V&W-programma “Quick Wins Binnenhavens en scheepvaartkanalen”.